Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Obchodné podmienky

1. Základné údaje

Nasledujúce obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim : Kamody Slovensko s. r. o., Grösslingova 4/A, 811 09 Bratislava, IČO: 47608544, Zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 95826/B (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim. Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Kamody Slovensko s. r. o.
Grösslingova 4/A
811 09 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 47608544
DIČ: SK2023986272

Email: info@okmarket.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, 820 07 Bratislava

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Na emaily odpovedáme zvyčajne v lehote do 12 hodín, najviac však do 3 dní.
Adresy servisných miest: Aktuálne adresy servisných miest jednotlivých výrobcov oznámime na požiadanie.

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, v ktorej budú dohodnuté podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Novo dohodnuté obchodné podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

1.2. Na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok sa doplnkovou zmluvou rozumie zmluva, pri ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytovaná služba, ktorá súvisí s predmetom danej kúpnej zmluvy, pokiaľ je dodávaný tovar alebo poskytovaná služba predávajúcim alebo treťou stranou na základe ich dohody.

1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorá je prevádzkovaná predávajúcim obsahuje aj daň z pridanej hodnoty v stanovenej výške podľa platného právneho predpisu Slovenskej republiky. Nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky obchodné a iné akcie platia do vypredania zásob, ak pri danom tovare nie je uvedené inak.

1.4. Právom predávajúceho je kedykoľvek upraviť predajnú cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu, v prevádzke predávajúceho. Takáto zmena sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zemnou ceny, bez ohľadu na to, že ešte neprišlo k dodaniu tovaru.

 

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá objedná v internetovom obchode www.okmarket.sk tovar alebo službu a uzatvorí s predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku akými sú napr. elektronická pošta, telefón fax, ponukový katalóg a pod.

Spotrebiteľ: je podľa  zákona 108/2000 Z.z. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti a tovar alebo vecné plnenia z poskytnutej služby jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú konečné a uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie  a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

Informácia o dodacej lehote daného tovaru sa nachádza pri jeho obrázku v položke "Dostupnosť" a znamená: kedy je/bude tovar na sklade.

Skladom: Tovar je možné expedovať podľa aktuálneho rozvozového plánu.

Tovar ktorý nie je na sklade: Pri tomto tovare je uvedená dostupnosť ako napríklad 3. dni, týždeň, 10 dní atď.

Tovar zákazkovej povahy: Pri produktoch tohto typu, po dotaze zákazníka overíme dostupnosť tovaru u dodávateľa/výrobcu a oznámime termín možného dodania zákazníkovi prostredníctvom e-mailu. Pre overenie dostupnosti tovaru nás môže zákazník kontaktovať na info@okmarket.sk s uvedením presného názvu a kódu produktu.  Informácia je poskytnutá po dotaze zákazníka – doplní sa približný termín dodania (expedície) (s viditeľnou poznámkou, že ide skutočne iba informatívny termín).

Časový údaj: Časový údaj v dňoch alebo hodinách

 

Objednaný tovar, ktorý je momentálne nedostupný, Vám môžeme rezervovať podľa poradia vašej objednávky medzi ostatnými záujemcami. Dostupnosť takého tovaru pravidelne preverujeme a priebežne zákazníka informujeme e-mailom alebo prostredníctvom SMS.

 

2. Objednávka tovaru

Zoznam tovaru na stránkach www.okmarket.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru.

K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru.

Fotografie u tovaru sú iba ILUSTRATÍVNE.

Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu a ďalších poplatkov sú uvedené v sekcii Doprava.

Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena okrem súvisiacich poplatkov a zákazník bude vyzvaný k odsúhlaseniu.

2.1 Druhy tovaru

Spoločnosť Kamody Slovensko s. r. o. ponúka na predaj dva druhy tovarov.

a) základný tovar: je to tovar ktorý je bežne dostupný, k objednaniu základného tovaru zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru.

b) tovar zákazkovej povahy: Tento tovar je označený v detailoch tovaru "Dostupnosť: Na dopyt". Dostupnosť tovaru je na objednávku, to znamená, že tovar je prispôsobený a upravený presne podľa požiadaviek objednávateľa, a to výberom farby či materiálu alebo sa tovar objednáva v značne väčšom množstve jedného druhu produktu, poprípade tento tovar nie je u nás bežne skladom a musí sa objednať od zahraničného výrobcu. Dodávateľ si vyhradzuje právo požadovať pred dodaním tovaru zákazkovej povahy čiastočnú úhradu kúpnej ceny tovaru vo forme zálohovej faktúry. Minimálna výška zálohy je 35% z kúpnej ceny. Objednávateľ je oboznámený s tým, že v prípade odstúpenia od zmluvy na strane objednávateľa, záloha nie je vratná, pokiaľ dodávateľ už začal s výrobou tovaru zákazkovej povahy.

 

3. Zrušenie objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Predávajúci si vyhradzuje právo na kontrolu vráteného tovaru kupujúcim a to formou kontroly špecializovaným technikom. Kontrola sa vykonáva z dôvodu, či nedošlo k poškodeniu tovaru. Odmenu pre kontrolóra znáša kupujúci.

Kupujúci musí zároveň príslušný tovar odoslať predávajúcemu na adresu.

Tovar prosím zasielajte späť:

-          v pôvodnom nepoškodenom obale,

-          nepoužívaný,

-          nepoškodený,

-          kompletný (vrátane používateľskej príručky a pod.)

-          spolu s dokladom o kúpe

 

Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame Vám tovar poistiť.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a)       poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

b)       predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;

c)       predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia

 

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomné prijaté plnenia. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

 

Kúpna cena alebo jej časť bude kupujúcemu vrátená v zákonnej lehote 14  dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu s predávajúcim nedohodnú inak.

Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

 

Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto základných obchodných podmienok, e-mailom na adrese info@okmarket.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

Storno objednávky zo strany predávajúceho.

 

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.

O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3.1. Zrušenie objednávky základného tovaru

Zákazník a dodávateľ môžu bez udania dôvodov zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, zvyčajne uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť.

Zrušenie objednávky po okamihu uzavretia kúpnej zmluvy, je možné iba po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka a za podmienok, ktoré si vzájomne zjednajú.

 

3.2. Zrušenie objednávky tovaru zákazkovej povahy

Zákazník a dodávateľ môžu bez udania dôvodov zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, zvyčajne uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť. Pokiaľ bola už uhradená záloha zo strany objednávateľa a dodávateľ zrušil objednávku, záloha bude vrátená na účet objednávateľa do 15tich dní. Zrušenie objednávky po okamihu uzavretia kúpnej zmluvy, je možné iba po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka a za podmienok, ktoré si vzájomne zjednajú. V prípade odstúpenia od zmluvy na strane objednávateľa, záloha nie je vratná, pokiaľ dodávateľ už začal s výrobou tovaru zákazkovej povahy.

 

4. Zaslaný tovar

U tovaru, ktorý má byť zákazníkovi zaslaný zásielkovou službou, sa k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy vyžaduje záväzné potvrdenie objednávky dodávateľom.

Záväzným potvrdením objednávky nie je automaticky generované elektronické potvrdenie o prijatí objednávky do systému dodávateľa, ale ide o elektronicky poslané potvrdenie označené ako "konečné potvrdenie objednávky" či telefonické potvrdenie objednávky dodávateľom, kde si dodávateľ a zákazník potvrdí obsah objednávky, najmä druh tovaru, počet kusov, cenu za tovar a prepravu a spôsob a termín doručenia. Okamihom potvrdenia je kúpna zmluva uzavretá.

Dodacia lehota

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa doručený v čo najkratšej dobe dopravnou spoločnosťou GLS alebo Toptrans, zvyčajne do 1-5 pracovných dní u tovaru, ktorý je na sklade a od záväzného potvrdenia objednávky telefonicky alebo emailom.

Tovar sa považuje za dodaný zaslaním na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.

 

Spôsob dopravy

Dopravu na určenú adresu zaisťuje dodávateľ, a to na území celej Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dopravy volí dodávateľ podľa druhu objednaného tovaru. Objednávateľ bude predtým informovaný o konkrétnom spôsobe dodania tovaru. Možný spôsob dopravy a podmienky dopravy tovaru nájde zákazník v sekcii Doprava.

 

Spôsob uhradenia ceny za tovar

Zákazník má niekoľko možností uhradenia kúpnej ceny za tovar. Tovar je možné v plnej výške uhradiť osobne v prevádzke dodávateľovi, dobierkou v mieste predania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby, alebo poukázaním kúpnej ceny na účet dodávateľa pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje. Platbu je tiež možné uskutočniť poštovou poukážkou.

Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad a návod k použitiu výrobku.

Inštalácia výrobku ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade platby prevodom alebo pošt. poukážkou odosielame tovar až po pripísaní platby na náš účet.

 

Prevzatie tovaru

Zákazník je povinný si vždy prehliadnuť tovar a jeho kompletnosť bezprostredne pred jeho prevzatím. Pre osobný odber aj pre prevzatie tovaru od kuriéra platí, že pri doprave DPD a GEIS  a DPD Parcel Shop si zákazník skontroluje nepoškodenosť obalu - v prípade, že javí známky poškodenia spíše protokol. V prípade, že nejaví známky poškodenia tento preberie a bezprostredne po prevzatí skontroluje nepoškodenosť tovaru a kompletnosť balenia. V prípade, ak nie je dodaný tovar v poriadku pošle buď reklamáciu písomne na reklamacie@okmarket.sk alebo vyplní reklamačný formulár.

Podpísaním dodacieho listu zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazilo mechanicky nepoškodené. Na neskoršiu reklamáciu spôsobenú vinou dopravy potom nie je možné brať zreteľ a bude zamietnutá.

Podmienky prevzatia tovaru okrem zodpovedných vzťahov sa líšia v závislostiach na zvolenom dopravcovi, viac v sekcii Doprava.

 

Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom

Ďalšia komunikácie medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná elektronickou poštou, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

 

5. Osobný odber tovaru

Osobný odber tovaru je umožnený na odberných miestach našich zmluvných partnerov (viac v sekcii Doprava).

Tovar je zákazníkovi v prevádzke dodávateľa rezervovaný po dobu 3 pracovných dní od výzvy k odberu tovaru.

Zákazník má právo si tovar pred uzavretím kúpnej zmluvy prezrieť.

 

6. Záručné podmienky a reklamácia - uplatnenie práv zodpovednosti za chyby

Záručná doba a záručný list
 

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto dôkladne uschovajte.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový tovar začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia. 

Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účely podnikania s týmto výrobkom nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

V prípade, že kupujúci tovar kupuje v súvislosti s predmetom svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, záruka na tovar trvá 12 mesiacov od dátumu predaja

 

Reklamácie - rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale chybou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

Postup pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady predaného výrobku (ďalej reklamácie)

Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode www.okmarket.sk, vyplní formulár v sekcii "reklamácia", kde uvedie najmä typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis závady. Do dvoch pracovných dní budú zákazníkovi poslané informácie o ďalšom postupe, konkrétne adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie k bydlisku zákazníka, či adresa, kam zákazník zašle reklamovaný tovar, a formulár "sprievodka reklamovaného tovaru". Nutný dohovor pred odoslaním s reklamačným technikom!

Je vhodné tovar posielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v najnižšej nutnej výške k bezpečnému doručeniu (nutné doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani dodávateľ nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, u ktorej sa už dá dokázať, že sa z jeho strany jednalo o zneužitie práv spotrebiteľa).

 

Vybavenie reklamácie

Dodávateľ či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdený vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.

Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona 30 dní, pokiaľ nebola dohodnutá dlhšia lehota.

 

7. Odstúpenie od zmluvy

Právo zákazníka na odstúpenie

Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní zmluvné podmienky dodania.

Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej či inej podnikateľskej činnosti, je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).

Právo dodávateľa na odstúpenie

Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len do okamihu odoslania tovaru, a to iba v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpeným je ale dodávateľ povinný vždy kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy

7.1. Odstúpenie od zmluvy pri objednaní základného tovaru

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od počiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.

Zákazník môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu info@okmarket.sk, alebo vyplní na stránkach formulár pre vrátenie tovaru.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonovPri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol, dátum nákupu a predložiť doklad o zakúpení tovaru.

Pokiaľ zákazník tovar dostal a prevzal, doručí tovar naspäť do prevádzky dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

Pokiaľ zákazník doručí tovar naspäť, dodávateľ mu vráti už zaplatenú kúpnu cenu, a to najneskoršie do 14 dní po vrátení tovaru. Dodávateľ vráti finančné prostriedky na účet kupujúceho po podpise dobropisu.

 

7.2. Odstúpenie od zmluvy pri objednaní tovaru zákazkovej povahy

Zákazník a dodávateľ môžu bez udania dôvodov odstúpiť od zmluvy až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ odstúpi od zmluvy dodávateľ, zvyčajne uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť. Pokiaľ bola už uhradená záloha zo strany objednávateľa a dodávateľ zrušil objednávku, záloha bude vrátená na účet objednávateľa do 15 dní. Zrušenie objednávky po okamihu uzavretia kúpnej zmluvy, je možné iba po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka a za podmienok, ktoré si vzájomne zjednajú. V prípade odstúpenia od zmluvy na strane objednávateľa, záloha nie je vratná, pokiaľ dodávateľ už začal s výrobou tovaru zákazkovej povahy.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predávajúci

Obchodné meno:

 

Ulica a číslo:

 

Mesto:

 

PSČ:

 

IČO:

 

DIČ/IČ DPH:

 

Telefón:

 

E-Mail:

 
 

Kupujúci

Meno a priezvisko:

 

Ulica a číslo:

 

Mesto:

 

PSČ:

 

Telefón:

 

E-Mail:

 
 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej (vyberte jednu z možností):

Kúpnej zmluvy

zmluvy o poskytnutí služby

 

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky:

 

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:

 

Zo dňa:

 

Číslo faktúry:

 

Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):

 
 

Žiadam preto o vrátenie (ponechajte len jednu možnosť):

plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy) alebo čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)

názov vráteného predmetu zmluvy, a počet kusov (iba ak vraciate len časť predmetu zmluvy):

 
 

Požadovaná hodnota k vráteniu:

 

Požadovanú sumu mi vráťte (vybraté ponechajte):

 

poštovým poukazom na moju adresu (uvedená hore)

 

prevodom na účet, číslo/kód banky alebo IBAN:

 
 

 

8. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, ak je fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, ak je právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch, a to najmä údaje, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné na realizáciu objednávky kupujúceho.

Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

 

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas tiež zanikne pri on-line zrušení registrácie, resp. v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Predávajúci je povinný v takomto prípade všetky poskytnuté osobné údaje kupujúceho, ktoré uchovával a spracovával nenávratne zlikvidovať.


Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil údaje uvedené v ust. § 15 ods. 1 Zákona.

Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na stránke www.okmarket.sk  v časti "XY (napr. Môj profil)". (samozrejme iba v prípade registrácie zákazníka)


Predávajúci sa zaväzuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi, bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade so Zákonom a inými platnými právnymi predpismi SR, bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom, ani ich nebude obchádzať a poskytnuté osobné údaje bude používať len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok predávajúceho. Spracovávané osobné údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

 

9. Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzavreté medzi dodávateľom a zákazníkom.

Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky zmeniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.okmarket.sk rovnako ako vo svojich prevádzkach najmä mesiac pred účinnosťou nových obchodných podmienok.ok

 

10. Zvláštne ustanovenia

Všetky obrazové materiály sú iba informatívneho charakteru a nemusia zobrazovať ponúkaný tovar. Všetky popisy výrobku majú len informatívny charakter, najmä popis dodávaného príslušenstva nemusí vždy obsahovať presný zoznam položiek. Tovar je vždy dodávaný minimálne v štandarde dodávaného výrobcom a obvyklým príslušenstvom.

© 2013 - 2024 OKmarket.sk